Algemene voorwaarden Mijnbackup

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Mijnbackup.nu: Onderdeel van Hartvoorit b.v. met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Nederweert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68235852 waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mijnbackup.nu een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
1.3 Diensten: alle activiteiten die Mijnbackup.nu uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het leveren van online backup diensten in de meest omvattende definitie alsmede het leveren van overige administratieve software. Onder ‘Diensten’ dienen ook overige werkzaamheden te worden verstaan die Mijnbackup.nu aanbiedt.
1.4 Website: De website van Mijnbackup.nu, te bereiken via www.mijnbackup.nu.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Mijnbackup.nu en tevens alle overeenkomsten die Mijnbackup.nu aangaat met haar Opdrachtgevers.
1.6 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Mijnbackup.nu
1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 Tot stand komen van een overeenkomst

2.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door Mijnbackup.nu uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Mijnbackup.nu akkoord is gegaan met deze aanvaarding. Een overeenkomst kan schriftelijk tot stand komen of via de website van Mijnbackup.nu.
2.2 Een overeenkomst via de website van Mijnbackup.nu komt tot stand nadat opdrachtgever alle benodigde gegevens op het bestelformulier heeft ingevuld en deze ontvangen en geaccepteerd is door Mijnbackup.nu. Na ontvangst en acceptatie aan de kant van Mijnbackup.nu, wordt de overeenkomst bevestigd door Mijnbackup.nu. Mijnbackup.nu reageert zo spoedig mogelijk. Mijnbackup.nu is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Mijnbackup.nu de opdracht aanvaardt.
2.3 Een op schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Mijnbackup.nu ondertekend door Mijnbackup.nu retour is ontvangen of zodra Mijnbackup.nu is gestart met de uitvoering van de door Mijnbackup.nu te verrichten diensten
2.4 Een door Mijnbackup.nu gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.
2.5 Indien Mijnbackup.nu niet alle verzochte gegevens van opdrachtgever ter hand gesteld krijgt, staat het Mijnbackup.nu vrij om naar eigen inzien te oordelen om de te verrichten opdracht(en) uit te voeren of te weigeren.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Mijnbackup.nu zijn van louter informatieve waarde en kunnen geen rechten aan ontleend worden.
3.2 Mijnbackup.nu is gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien Mijnbackup.nu overgaat tot het verhogen van de prijs, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.
3.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 3.2, mag Mijnbackup.nu de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage indien deze (maximaal) gelijke trend houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2006 = 100) zonder dat de opdrachtgever het recht toekomst van onmiddellijke ontbinding. Deze bepaling laat onverlet het recht van ontbinding van de opdrachtgever zoals bepaald in de artikelen 7.2 t/m 7.4.
3.4 Indien zich een verhoging van de door Mijnbackup.nu te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever is en waarop Mijnbackup.nu geen invloed kan uitoefenen, kan Mijnbackup.nu ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is Mijnbackup.nu te betalen voor het reeds door Mijnbackup.nu geleverde, zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
3.5 De door Mijnbackup.nu gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven

b. Mijnbackup.nu maakt gebruik van fairuse policy. Wanneer u té ruim gebruik maakt van de dataopslag, ontvangt u van ons een mail met een waarschuwing. U kunt dan kiezen om uw backup te verkleinen of een groter pakket af te nemen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Mijnbackup.nu factureert jaarlijks de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen aan de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De opdrachtgever dient betaling van een door Mijnbackup.nu verzonden factuur altijd binnen veertien (14) dagen te doen geschieden.
4.3 Indien door toedoen van de opdrachtgever Mijnbackup.nu niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt is Mijnbackup.nu gerechtigd de diensten aan opdrachtgever te staken tot het moment waarop de opdrachtgever wel voldoet aan de betalingsverplichtingen als bepaald in artikel 4.1 en 4.2.
4.4 Het uit artikel 4.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat Mijnbackup.nu de opdrachtgever drie (3) keer op hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij voor de derde keer op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 4.3 van toepassing.
4.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door opdrachtgever verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).
4.6 Indien Mijnbackup.nu kosten heeft moeten maken, welke kosten Mijnbackup.nu in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het artikel 4.5 weergegeven incassokosten, dient opdrachtgever ook deze kosten aan Mijnbackup.nu te betalen.
4.7 In geval Mijnbackup.nu om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de opdrachtgever heeft opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat opdrachtgever niet van haar in artikel 4.1 t/m 4.2 gestelde betalingsverplichting.

Artikel 5 Rechten en verplichting Mijnbackup.nu

5.1 Mijnbackup.nu draagt zorg voor een adequate en beveiligde opslag van de opdrachtgever opgeslagen gegevens.
5.2 Mijnbackup.nu verbindt zich jegens opdrachtgever om gegevens van opdrachtgever te beschermen tegen diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang door derden.
5.3 Mijnbackup.nu zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Mijnbackup.nu op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Mijnbackup.nu niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.
5.4 Mijnbackup.nu spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de door Mijnbackup.nu geleverde diensten.
5.5 Mijnbackup.nu is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
5.6 Mijnbackup.nu maakt voor het aanbieden van de back-up diensten gebruik van beveiligde datacenters, voorzien zijn van redundante stroomtoevoer en internetverbindingen. De datacenters beschikken over klimaatbeheersing en moderne blussystemen. De datacenters zijn beveiligd door hekken met een schrikdraadsysteem en 24/7 cameracontrole met directe alarmering. De datacenters zijn voorzien van uitgebreide toegangscontrole systemen.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Mijnbackup.nu gerechtigd de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Mijnbackup.nu daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Mijnbackup.nu over de juiste gegevens van de opdrachtgever. Wijzigingen in deze gegevens dienen binnen bekwame tijd aan Mijnbackup.nu doorgegeven te worden.
6.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de door Mijnbackup.nu geleverde diensten.
6.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor nemen van de benodigde maatregelen die onrechtmatige toegang tot de door Mijnbackup.nu geleverde diensten tegengaan. Indien opdrachtgever dit nalaat of niet naar behoren doet is opdrachtgever jegens Mijnbackup.nu aansprakelijk voor enigerlei schade die kan ontstaan.
6.5 Opdrachtgever dient in overeenstemming te handelen met de door Mijnbackup.nu neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de opdrachtgever wordt medegedeeld.
6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur.
6.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan opdrachtgever is toegestaan.
6.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is beschikbaar gesteld.

Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Mijnbackup.nu en opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd.
7.2 Een overeenkomst tussen Mijnbackup.nu en opdrachtgever voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever slechts worden opgezegd door het invullen van het opzegformulier via de website van Mijnbackup.nu.
7.3 De in artikel 7.2 genoemde opzegging is onderhevig aan een opzegtermijn van één (1) maand. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat Mijnbackup.nu alle gegevens in haar bezit heeft die nodig zijn voor het opzeggen van de overeenkomst.
7.4 Wanneer een overeenkomst tussen Mijnbackup.nu en opdrachtgever een looptijd heeft van korter dan zes (6) maanden op het moment dat opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen, is Mijnbackup.nu gerechtigd daarvoor bijkomende administratie kosten in rekening te brengen.
7.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in de artikel 7.2 t/m 7.4 kan Mijnbackup.nu de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mijnbackup.nu voortvloeiende verplichting;

Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;

Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mijnbackup.nu;

Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven;

Bij terugkerende betalingsproblemen. Mijnbackup.nu zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 10.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 7.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Mijnbackup.nu vóór de ontbinding heeft ontvangen van de opdrachtgever in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.
7.7 Mijnbackup.nu behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mijnbackup.nu overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Mijnbackup.nu sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Mijnbackup.nu geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Mijnbackup.nu, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
8.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Mijnbackup.nu komt.
8.3 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 8. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden is de totale aansprakelijkheid van Mijnbackup.nu wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
8.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mijnbackup.nu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mijnbackup.nu toegerekend kunnen worden

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

8.5 De aansprakelijkheid van Mijnbackup.nu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Mijnbackup.nu onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Mijnbackup.nu ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
8.6 Aansprakelijkheid van Mijnbackup.nu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart Mijnbackup.nu voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Mijnbackup.nu.
8.8 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Mijnbackup.nu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Mijnbackup.nu is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Mijnbackup.nu is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
9.2 Mijnbackup.nu is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mijnbackup.nu weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Mijnbackup.nu kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Mijnbackup.nu een overeenkomst is aangegaan.
9.3 Naast het bepaalde in lid 9.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 10 Ondersteuning en storingen

10.1 Opdrachtgever heeft tijdens de overeenkomst met Mijnbackup.nu recht op technische ondersteuning voor het gebruik van de door Mijnbackup.nu geleverde diensten.
10.2 Voor ondersteuning als omschreven in artikel 10.1 dient de opdrachtgever schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met Mijnbackup.nu.
10.3 Opdrachtgever richt zich pas tot de Mijnbackup.nu voor ondersteuning, nadat hij alle, door Mijnbackup.nu op de website beschikbaar gestelde, relevante documentatie heeft geraadpleegd.
10.4 Indien Mijnbackup.nu de opdrachtgever via de telefoon of schriftelijk geen afdoende ondersteuning kan bieden als bedoeld in artikel 10.1, dient de opdrachtgever Mijnbackup.nu in de gelegenheid te stellen om toegang tot de systemen te krijgen. Deze toegang kan verschaft worden door een verbinding op afstand of door een vertegenwoordiger van Mijnbackup.nu toegang te geven tot de fysieke locatie waar de systemen van de opdrachtgever zich bevinden.
10.5 Bij storingen in de door Mijnbackup.nu te leveren diensten dient de opdrachtgever dit via de support portal, schriftelijk of telefonisch aan Mijnbackup.nu te melden.
10.6 Nadat de opdrachtgever melding heeft gemaakt van storingen als omschreven in artikel 10.3, zal Mijnbackup.nu zo spoedig mogelijk de storingen verhelpen. Eventuele storingen geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst met Mijnbackup.nu te ontbinden, behoudens hetgeen bepaald in artikel 9.1.

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 De door Mijnbackup.nu geleverde software of andere diensten blijven ten allen tijden eigendom van Mijnbackup.nu, tenzij Mijnbackup.nu en opdrachtgever expliciet iets anders overeenkomen.
11.2 Ingeval Mijnbackup.nu een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Mijnbackup.nu vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
11.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Mijnbackup.nu ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Mijnbackup.nu of haar licentiegevers.
11.4 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Mijnbackup.nu geleverde of ter beschikking gestelde diensten, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Mijnbackup.nu.
11.5 Voor elke in strijd met artikel 11.4 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Mijnbackup.nu om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 Gebruiksrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Mijnbackup.nu of haar licentiegevers.
12.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, partities, documentatie, rapporten of anderszins, door Mijnbackup.nu ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Mijnbackup.nu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Opdrachtgever en Mijnbackup.nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten